როგორ ხდება საგადასახადო აუდიტორი


პასუხი 1:

პირმა უნდა დააკმაყოფილოს ბუღალტრის განმარტება საშემოსავლო გადასახადის შესახებ კანონის შესაბამისად.

გადახედეთ საშემოსავლო გადასახადის აქტის 288-ე ნაწილს და ახსენით საგადასახადო აუდიტორის კვალიფიკაციის შემოწმება.


პასუხი 2:

აქ არ არის ცალკეული საგადასახადო აუდიტორი. აუდიტორი არის პირი, რომელსაც აქვს საკვალიფიკაციო გამოცდა, რომელსაც ატარებს ICAI. აუდიტორი გახდომისა და პრაქტიკაში გამოყენების შემდეგ, შეუძლია შეასრულოს სავალდებულო აუდიტორის, საგადასახადო აუდიტორის, შიდა აუდიტორის, IS აუდიტორის როლი აღებული სამუშაოების საფუძველზე.


პასუხი 3:

CA შეიძლება იყოს საგადასახადო აუდიტორი. საშემოსავლო გადასახადის დეპარტამენტი განაცხადზე იძლევა რეგისტრაციას, როგორც საგადასახადო პრაქტიკოსი.