როგორ მოვძებნოთ ორი მსგავსი სამკუთხედის ფართობის შეფარდება სიმაღლეებთან


პასუხი 1:

როგორც ვნახეთ, ორი თანაბარი სამკუთხედის ფართობების თანაფარდობა მათი შესაბამისი გვერდების კვადრატების თანაფარდობის ტოლია.

ამრიგად

ფართობი ∆1 / ფართობი ∆2 = კვადრატული სიმაღლე ∆1 / კვადრატული სიმაღლე 2

100/49 = 25 / სთ ^ 2

თ ^ 2 = 25 * 49/100

თ = 5 * 7/10

h = 3.5

საჭირო სიმაღლე ∆2 = 3.5 სმ


პასუხი 2:

ორი სამკუთხედის პირველი მსგავსი ფართობი: მეორის ფართობი = 5 ^ 2 / სთ ^ 2.

100/49 = 25 / სთ ^ 2

თ ^ 2 = 25 × 49/100 = 49/4 = 12,25

h = .2 12,25 = 3,5 სმ


პასუხი 3:

თუ რაიონების თანაფარდობაა 100: 49

მაშინ მათ სიგრძეებს აქვთ თანაფარდობა 10: 7

ასე რომ, უფრო მოკლე სიმაღლე არის 7/10 გრძელი = 3,5 სმ


პასუხი 4:

1 სამკუთხედის ფართობი / მე -2 მსგავსი სამკუთხედის ფართობი = (h1 / h2) ^ 2.

[სადაც h1 არის 1 ∆ და h2 არის მე -2 მსგავსი height].

100 სმ ^ 2/49 სმ ^ 2 = (5 / სთ 2) ^ 2

ან 10/7 = 5 / სთ 2

ან h2 = 5 × 7/10 = 3.5 სმ. პასუხი


პასუხი 5:

თუ ფართობების თანაფარდობაა 100: 49, ნებისმიერი ხაზოვანი ზომების თანაფარდობაა 10: 7.

შემდეგ 5: x = 10: 7

ასე რომ x = 3.5 სმ


პასუხი 6:

100: 5 ^ 2 = 49: თ ^ 2, ან

თ ^ 2 = 5 ^ 2 * 49/100 = 12,25 სმ.

h = 12,25 ^ 0,5 = 3,5 სმ.

პატარა სამკუთხედის სიმაღლე = 3,5 სმ.