რა განსხვავებაა word2vec და gensim Python პაკეტებს შორის NLP- სთვის?


პასუხი 1:
  1. ჯენსიმი თავისთავად არ წარმოადგენს ტექნიკას. Gensim არის NLP პაკეტი, რომელიც შეიცავს მრავალი ცნობილი ფუნქციის ეფექტურ განხორციელებას თემის სამოდელო ამოცანებისთვის, მაგალითად: B. tf-idf, ლატენტური დირიხლეტის გამოყოფა, ლატენტური სემანტიკური ანალიზი. თავის მხრივ, Word2Vec წარმოადგენს skip-gram მოდელის განხორციელებას "სიტყვის" ვექტორის წარმომადგენლობების შესაქმნელად, ანუ უზარმაზარი კორპუსის და ვექტორის რეალურ ციფრებთან წარმოქმნისთვის თითოეული უნიკალური "სიტყვის" პორტატულისთვის, რომელიც შემდეგში შესაძლებელია მრავალი NLP პროგრამის გამოყენება. word2vec მასში დამატებითი ფუნქციების გვერდზე radimrehurek.com